Сайт Президента України

Житомирська обласна державна адміністрація

Державний комітет архівів України

Головна » Довідковий апарат

Довідковий апарат

  Описи
  • 12136
  Каталоги
  • систематичний;
  • тематичний;
  • iменний;
  • географiчний;
  • систематичний до фотодокументiв;
  • 184 фф., 64839 спр. тематично опрацьовано, складено 229647 тем. карток
  Картотеки
  • архiтектура та розбудова м. Житомира (1944-1980) - систематична;
  • громадяни, якi пiд час Другої свiтової вiйни були примусово вивезенi до Нiмеччини та вiйськовополоненi- iменна;
  • нiмецькi та чеськi колонiсти Волинської губернiї - iменна;
  • особи, якi працювали в нiмецьких установах i спiвробiтничали з нiмцями на тимчасово окупованiй територiї Житомирської областi у роки Другої свiтової вiйни - iменна;
  • особи, якi проходили за протоколами бюро обкому, мiськкомiв i райкомiв компартiї УРСР - iменна;
  • пiдпiльники та партизани Другої свiтової вiйни - iменна;
  • церковнi парафiї Волинської i частини Київської єпархiй - географічна
  • особи, які були репресовані - іменна
  • особи, які нагороджені медаллю "Мати-героїня" - іменна
  Покажчики Мiжфондовi:
  • губернськi суди Волинi - ф. 16 Волинський головний суд; ф. 17 Волинська палата громадського суду; ф. 18 Волинська палата народного суду; ф. 19 Волинська об’єднана палата карно-громадського суду
  Фондовi:
  • ф. 1 Волинська духовна консисторiя - географiчний;
  • ф. 118 Волинська казенна палата - географiчний;
  • ф. 178 Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консисторiя - географiчний
  Огляди Тематичні:
  • документи Державного архiву Житомирської областi з iсторiї мiстобудування та архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї та культури;
  • документи з iсторiї Житомирщини;*
  • церковно-прихiдськi лiтописи як джерело з iсторiї України*
  Фондовi:
  • ф. 24 Житомирський окружний суд;
  • ф. 115 Волинське губернське в селянських справах присутствiє
  Автоматизовані бази даних
  • Аркушi фондiв - 84181 записiв;
  • Вiдомостi: iменна база даних про перемiщення, нагороди, смерть священикiв та церковнослужителiв - 4484 записiв;
  • Генеалогiя: комплексна база даних до фондiв, що мiстять матерiали генеалогiчного характеру - 4307 записiв;
  • Городяни: алфавiтний покажчик метричних записiв православних церков м. Житомира - 1090 записiв;
  • Довiдник: база даних адмiнiстративно-територiального подiлу Житомирської областi - 595 записiв;
  • Євреї: алфавiтний покажчик до рабинатних книг фонду Волинського губернського правлiння - 8170 записiв;
  • Консисторiя: предметнi та iменнi покажчики до фонду Волинської духовної консисторiї - 3525 записiв;
  • Мiсто: рiшення Житомирської мiської ради та матерiали вiддiлу архiтектури Житомирського мiськвиконкому з питань мiстобудування за 1944-1979 рр. - 9828 записiв;
  • Приєднанi: метричнi записи про приєднання до православ’я осiб iнших вiросповiдань- 30 записiв;
  • Ревiзiя: ревiзькi сказки фонду Волинської казенної палати - 490 записiв;
  • Служба: метричнi записи про народження дiтей службовцiв, якi часто змiнювали мiсце проживання (земськi лiкарi, фельдшери, народнi вчителi, полiцейськi стражники та iн.) - 55 записiв;
  • УДП: база даних унiкальних документальних пам’яток та особливо цiнних документiв архiву - 250 записiв;
  • Переселенцi: метричнi записи про народження, одруження, смерть, осiб-вихiдцiв iз iнших мiсцевостей або парафiй - 287 записiв
  Буклет (.pdf)


  Державні архіви